home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementВИХІДНІ ДАНІ

ЕВА М. ТОМПСОН

ТРУБАДУРИ ІМПЕРІЇ

Російська література і колоніалізм


Переклала з англійської Марія Корчинська


Ewa M. THOMPSON

IMPERIAL KNOWLEDGE

Russian Literature and Colonialism


Т56

Томпсон, Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з англ. М. Корчинської. — К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. — 368 с. — ISBN 966-500-265-1

Пропоноване наукове дослідження — це ґрунтовний аналіз російського імперського культурознавчого дискурсу, обставин його функціонування в різні історичні епохи і до сьогодні. Авторка торкається широкого кола проблем, пов’язаних з теорією постколоніальних студій, формуванням національної та державницької самосвідомості, відмінностями у ході цих процесів між західноєвропейськими імперіями та Росією. Книга буде корисною усім, хто цікавиться літературознавством, політологією та іншими дотичними дисциплінами. Вона стане відкриттям для тих, хто шанує свіжі погляди на, здавалося б, давно знані речі.


ББК 83.3(4)

© Ewa M. Thompson, 2006.

© Марія Корчинська. Український переклад, 2006.

© Тетяна Дзядевич. Передмова, 2006.

© Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006.
Відповідальна за випуск Валентина Кирилова

Редактори Михайло Москаленко, Анатолій Чердаклі

Коректор Антоніна Голик


Підписано до друку 21.09.2006. Формат 84x108 1/32.

Папір офсетний № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Зам. № 6-1682К.Предметний покажчик | Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм |